Projekty unijne

Instytut Biowęgla

Tytuł projektu:                Utworzenie Centrum Badawczego Biowęgla
Nr projektu:                                                  RPLB.01.01.00-08-0008/19

Źródło finansowania Projektu:
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
1.1. Badania i innowacje

Wartość kosztów kwalifikowalnych:                               8 503 174,50 zł
Wartość dofinansowania:                                               3 803 732,50 zł
Okres realizacji:                                              01.09.2020 – 31.08.2022

Cel Projektu: Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczego Biowęgla (CBB) w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.  W ramach agendy badawczej przewidziano opracowywanie biowęgli do zastosowań rolniczych (w tym nawozowych), a także w energetyce, budownictwie, do produkcji biogazu, do odkażania, do oczyszczania ścieków i wody pitnej, w przemyśle elektronicznym, metalurgicznym, włókienniczym i kosmetycznym.

Gwiazda w kategorii: Inteligentny region

AgriQultura Bio

Tytuł projektu:         Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji  nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin
Nr projektu:                                                  RPLB.01.01.00-08-0004/18
 
Źródło finansowania Projektu:
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
1.1. Badania i innowacje
 
Wartość kosztów kwalifikowalnych:                               7 307 836,47 zł
Wartość dofinansowania:                                               4 945 018,75 zł
Okres realizacji:                                              01.07.2019 – 30.06.2021
 
Cel Projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu prac B+R przez Wnioskodawcę, partnera oraz podwykonawcę prac badawczych w celu wytworzenia innowacyjnych, organicznych produktów wspomagających produkcję roślinną, tj. biopreparatów na bazie substratów organicznych z zainokulowanymi mikroorganizmami. Opracowane biopreparaty, poprzez poprawę właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleby, przyczynią się do zwiększenia plonowania wybranych roślin warzywnych.

AgriQultura

Tytuł projektu:                Badania nad innowacyjną formułą nawozów organicznych
Nr projektu:                                                  RPLB.01.01.00-08-0047/16

Źródło finansowania Projektu:
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
1.1. Badania i innowacje
 
Wartość kosztów kwalifikowalnych:                               6 218 146,72 zł
Wartość dofinansowania:                                              4 312 859,75 zł
Okres realizacji:                                              01.02.2017 – 31.01.2019
 
Cel Projektu:  Projekt badawczy dotyczy przeprowadzenia szeregu etapów badań w zakresie uzyskania innowacyjnej formuły i zarazem technologii nawozu organicznego opartego na bazie biowęgla. Zastosowanie innowacyjnego nawozu wpływać będzie na zawartość wody, pH i strukturę gleby, co poprawi warunki siedliskowe dla mikroorganizmów. Wykorzystanie biowęgla w rolnictwie jest tematem pionierskim, a projekt ten może przyczynić się do poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Realizacja zadań pozwoli na potwierdzenie przydatności otrzymanego preparatu nawozowego w zrównoważonej gospodarce rolnej, zwiększenia wydajności rolnictwa, ograniczenia zużycia wody i nawozów w rolnictwie, a w konsekwencji wykazanie jego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Stosowane pestycydy, nawozy azotowe oraz inne ksenobiotyki są nadużywane w rolnictwie. Nawozy nowej generacji przyczynią się do poprawy żyzności gleby, plonowania roślin i środowiska glebowego.